گروه سیاست: يکي از بارزترين وظايف منتخبين مردم در مجلس، کنترل قوه‌ي مجريه و جناح حاکم براي حفظ و حراست از منافع و سوق دادن مطالبات ملي در جهت قانوني است.

گروه سیاست: انتخابی دیگر در راه است و مردم باید برای انتخاب نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی بار دیگر پای صندوق های رای بروند. کشور شرایط خاصی را تجربه می‌کند و قطعا انتخاب صحیح خواهد توانست در عبور موفق از این شرایط کمک کند. اما یک نکته در انتخابات مجلس همیشه مورد بحث و توجه است و آن این که آیا پایین آوردن وجهه‌ی یک نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی در حد نماینده‌ی یک قوم یا قبیله و یا یک شهر چقدر در پیشبرد اهداف مجلس کمک خواهد کرد؟

در اين ميان عدم آشنايي برخي از مردم با وظايف اصلي نامزدها بويژه بعد از انتخابات و توقعات بالاي آنها موجبات پس رفت و عدم تحقق روند طبيعي و قانوني مطالبات و توسعه‌ي منطقه‌ي خويش را فراهم مي سازند که اين مقال شامل برخي از نامزدها و نمايندگان محترم نيز مي گردد.

يکي از بارزترين وظايف منتخبين مردم در مجلس، کنترل قوه‌ي مجريه و جناح حاکم براي حفظ و حراست از منافع و سوق دادن مطالبات ملي در جهت قانوني است. آنها در حقيقت بايد وقت خود را وقف امور اساسي و عمومي نمايند و توجه آنان نبايد فقط پيرامون حوزه‌ي انتخابيه‌ي خود بوده و از مشکلات اساسي و ملي مردم غافل بمانند. متاسفانه اغلب مردم هنوز از اختيارات و وظايف قانوني منتخبين خود آگاهي درستي ندارند و در نتيجه غافل از نقش بسيار اساسي نمايندگان محترم در ايفاي سياست هاي کلان قانونگذاري و نظارتي، آنها را تنها ناجي و حامي خود براي رويا‌رويي با معضلات عديده‌ي پيش رو مي دانند. نمايندگان مردم نيز بايد بدانند که متعلق به هيچ گروه و شخص و يا جناحي نيستند و نبايد با پيوستن به گروه و يا جناحي خود را دنباله رو آنها نموده و از توده هاي مردمي فاصله بگيرند.

بنابراين انتظارات آحاد مردم از نامزدهاي منتخب خود صرفا نبايد در جهت تامين رفاه و رفع حوائج روزمره ي منطقه ي خود باشد، که در اين صورت آنها را از اجراي وظايف خطير خود که همانا اعمال حاکميت از راه قوه ي مقننه است، باز داشته ايم.

بايد همواره بر اين باور بود که نماينده ي منتخب مردم بجز قانونگذاري و نظارت بر اجراي صحيح و دقيق آن از هيچ قدرت اجرايي ديگري بهره مند نيست و شرح وظايف وي و حدود اختيارات قانوني اش آشکار و کاملا تعريف شده مي باشد. و لذا با گزينش خود از سوي مردم نه فقط برگزيده ي همان حوزه ي انتخابيه ي خويش بلکه نماينده ي قاطبه ي ملت بوده و بايسته است تا در راستاي اهداف، خواسته ها، وحدت و منافع ملي و ثبات و امنيت ميهن و منطقه ي خويش اهتمام ورزد.

  • منبع خبر : آذرپژوه