از ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻨﺠﻮی ﺷﺎﻋﺮ سال‌های ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ هجری ﻗﻤﺮی که عمر خود را در این منطقه از ایران گذرانده بود، هم در وصف سرزمین‌های آن سوی ارس چنین آمده است:هـمه اﻗـﻠﻴـﻢ ﺁران، تا به ارﻣﻦ/ﻣﺴﺨﺮ ﮔـﺸﺘﻪ در ﻓﺮﻣـﺎن آن زن

ﻗﻄﺮان تبریزی ﺷﺎﻋﺮ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ هجری ﻗﻤﺮی درباره منطقه ارّان چنین سروده است:
ﺑــﺮاﺑــﺮ ﺷــﻪ ﺁران ﺷـﺪﻧـﺪ ﭼﻮن کــوهی
ﮐﻪ ﺑﯽ دلـیل ﻧـﺪاﻧـﺪ در ﺁن ﺷـﺪن شیـطان
همچو ارﻣﻦ ﮔﺸﺖ خواهد ﻧﻌﻤﺖ ﺳﻨﮕﯽ ترا
همچو ﺁران ﮔﺸﺖ خواهد ﻣﻠﮏ ﺷﺮوان ترا
و در جایی دیگر می‌سراید:
ز ﺑـﻬﺮ خـدمـتش ﺁورد ﺷـــﻬﺮﻳﺎر آران
ﺳـﭙﺎﻩ خویـش ﺑـﺮای ﻧﺒـﺮد ﺑـﺴﺘﻪ کـمر
خبر دهند ﮐﻪ ﭼﻮن او رود ﺑﻪ حرب عدو
ﺑﺮد ﺑـﻪ لشگرش اﻧﺪر ﺷﻪ ﺁران و خزر

از ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻨﺠﻮی ﺷﺎﻋﺮ سال‌های ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ هجری ﻗﻤﺮی که عمر خود را در این منطقه از ایران گذرانده بود، هم در وصف سرزمین‌های آن سوی ارس چنین آمده است:
هـمه اﻗـﻠﻴـﻢ ﺁران، تا به ارﻣﻦ
ﻣﺴﺨﺮ ﮔـﺸﺘﻪ در ﻓﺮﻣـﺎن آن زن

همچنین در سروده‌های خاقانی ﺷﺮواﻧﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ هجری ﻗﻤﺮی چندین نوبت نام تاریخی سرزمین آن سوی ارس با لفظ آران آمده است:
از ﻓﺘﺢ ﺁران ﻧﺎم را، زﻳﻮر زدﻩ اﻳﺎم را
ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق و ﺷﺎم را وﻗﺘﯽ ﻣﻬﻴﺎ داشته
ﮐـﺠﺎ ﮔـــﺮﻳﺰم ﺳﻮی ﻋـﺮاق ﻳـﺎ ﺁران
کـجا روم سوی انجاز یا باب الباب

  • نویسنده : گروه اینفوگرافی آذرپژوه
  • منبع خبر : آذرپژوه