یک کارشناس امور اوراسیا گفت حمایت کورکورانه اروپا از طرح "دالان تورانی ناتو" یا آنچه در جمهوری آذربایجان و ترکیه با مطامع ارضی به خاک ارمنستان، "دالان زنگزور" گفته می شود، اشتباه محاسباتی است.

گروه سیاست: یک کارشناس امور اوراسیا گفت حمایت کورکورانه اروپا از طرح “دالان تورانی ناتو” یا آنچه در جمهوری آذربایجان و ترکیه با مطامع ارضی به خاک ارمنستان، “دالان زنگزور” گفته می شود، اشتباه محاسباتی است. زیرا، منابع گاز آسیای مرکزی امکان اتصال و انتقال  به خط لوله گاز جمهوری آذربایجان به اروپا را از طریق دریای کاسپین ندارد.»

دکتر کاظمی گفت: «خط لوله گاز جمهوری آذربایجان به اروپا در حدود ۳۰ سال طول کشیده است که ساخته شود و بیش از ۳۰ میلیارد دلار هزینه دربر داشته است، تنها در صورتی می تواند برای رفع بخشی از نیازهای اروپا به گاز مفید باشد که بتواند گاز منطقه آسیای مرکزی را نیز به اروپا منتقل کند. زیرا، جمهوری آذربایجان به قدر کافی گاز ندارد و فقط کمتر از پنج درصد از نیاز گازی اروپا را می تواند تامین کند. اما، منابع گاز آسیای مرکزی  از طریق دریای خزر به خط لوله جمهوری آذربایجان به اروپا متصل و منتقل نخواهد شد. زیرا، احداث خط لوله گاز از بستر دریای خزر مستلزم تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی خزر در مجلس شورای اسلامی ایران است که این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب نمی شود.»

دکتر کاظمی افزود: «چون کاسپین یک دریاچه زلزله خیز است و عبور خط لوله از بستر کاسپین که یک دریای بسته می‌باشد، به شدت خطرناک است و چون دوران و جریان آب کاسپین به شکلی است که آلودگی های نفتی را به سمت سواحل ایران می آورد، ایران به هیچ وجه اجازه نمی دهد که فاجعه زیست محیطی در دریای کاسپین شکل بگیرد. اینکه ترکمنستان آمده است و هوشمندانه بخشی از گاز خود را از طریق سواپ با ایران به جمهوری آذربایجان منتقل می کند و قبل از آن هم از طریق ایران به ترکیه منتقل می کرد، ناشی از درک  ترکمنستان از همین واقعیت زیست محیطی دریای کاسپین است. اروپایی ها باید بدانند که بحث انتقال منابع انرژی آسیای مرکزی از کاسپین محقق نخواهد شد و بهترین و معقول ترین راه انتقال، مسیر ایران است. به همین خاطر سرمایه گذاری اروپا بر دالان تورانی ناتو با اهداف انرژی یک خطای محاسباتی است.»

  • منبع خبر : آذرپژوه