بایگانی‌ها رقص - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
چگونه لـباس و رقـص قـفقاز شـمالی را به نام آذربایجان سند زدند! ۰۴ دی ۱۴۰۲
آذرپژوه بررسی می‌کند:

چگونه لـباس و رقـص قـفقاز شـمالی را به نام آذربایجان سند زدند!

گروه فرهنگ و ادب: یکی از پدیده‌های شگفت‌آور که ریشه در چند دهه‌ی اخیر دارد، معرفی نوع خاصی لباس به‌عنوان پوشش دیرین و سنتی مردمان آذربایجان، و نیز رقص سنتی مردمان قفقاز شمالی به‌عنوان رقص سنتی مردم شمالغرب ایران می‌باشد.