بایگانی‌ها خاقانی شروانی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
اثرپذیری خاقانی شروانی از شاهنامه‌ی فردوسی ۲۶ اسفند ۱۴۰۲
گروه فرهنگ و ادب آذرپژوه بررسی می‌کند:

اثرپذیری خاقانی شروانی از شاهنامه‌ی فردوسی

گروه فرهنگ و ادب: از موارد قابل توجه در مورد خاقانی شروانی لقب اوست «حسان العجم».  این لقب را عموی خاقانی، کافی الدین عمر به وی داد( Sultanov, 2004: 4). و دلیل آن این بود که در مدیح حضرت رسول (ص ) مانند حسان بن ثابت قصاید بسیار دارد.

« خاقانی شروانی»و اثرپذیری وی از «شاهنامه‌ی فردوسی» ۱۳ شهریور ۱۴۰۲
آذرپژوه بررسی می‌کند:

« خاقانی شروانی»و اثرپذیری وی از «شاهنامه‌ی فردوسی»

گروه فرهنگ و ادب: نکته قابل توجه این است که شاعر قزل‏ارسلان را از نسل پادشاهان کیانی و جانشین جمشید و فریدون و کیخسرو می‏داند و قلمرو او، یعنی اران و آذربایجان، را ایران ذکر می‏کند