گروه سیاست/ هادی بی غم: یک سوالی، چیزی، تخیلی، حدسی، نمی دانم چه نام دارد، ولی ذهن مرا مدتی است به خود مشغول کرده است! روسیه کمر همت به جنگ بسته و هیچ کس توانایی پیش بینی نتایج این جنگ را ندارد، تحریک از طرف غرب بوده، و همو هم دارد هزینه سرسام آور جنگ […]

گروه سیاست/ هادی بی غم: یک سوالی، چیزی، تخیلی، حدسی، نمی دانم چه نام دارد، ولی ذهن مرا مدتی است به خود مشغول کرده است! روسیه کمر همت به جنگ بسته و هیچ کس توانایی پیش بینی نتایج این جنگ را ندارد، تحریک از طرف غرب بوده، و همو هم دارد هزینه سرسام آور جنگ را پرداخت می کند (اروپا با جان و دل و آمریکا از جیب) و البته هزینه جانی ، مادی و معنوی را مردم پودر شده ی اوکراین پرداخت کرده اند.

منتهی سوال اساسی هنوز پا بر جاست، دارد نزدیک دوسال می شود که، عملیات ویژه روسیه در خاک اوکراین شروع شده است و به غیر از جان مردمان که در این روزگار انگار کمترین ارزش سرمایه گذاری را دارد! امکانات و پول های زیادی در این معرکه دود شد و رفت هوا.

«آیا جنگ ادامه دار خواهد بود؟» چه کسی می تواند مدت زمان آنرا پیش بینی کند؟ «کدام کارشناس و استراتژيست و ژنرال می تواند نتیجه آنرا پیش بینی کند؟ « دامنه جنگ تا کجا گسترده خواهد شد؟ »آیا ممکن است دامنه این جنگ کل جهان را در بر بگیرد؟ «چند میلیون نفر کشته خواهد داشت؟ »آیا اگر جنگ گسترش پیدا کند، ممکن است به جنگ هسته ایی یا همان اتمی منجر شود؟ »آتش بیاران معرکه این جنگ چه کسانی هستند؟ اولین بمب اتم در کجا فرود خواهد آمد؟ …

بگذارید سؤال اصلی خودم را بپرسم!

من اتاق فکر این جنگ را لندن می دانم، اگر روسیه بخواهد، تلافی فشارهایی که سالها بر او وارد شده ( بعد از فروپاشی شوروی) را سر یکی خالی کند، مستحق تر از اتاق فکر کجاست؟

اگر اولین بمب اتمی شلیک شده از طرف روسیه باشد و این بمب به لندن سلام کند! در صحنه نبرد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

با این فرض دست و پا زدن های انگلستان در اوکراین معنی پیدا می کند، چون در بیش از ۵۰۰ روز گذشته بیشترین ارتباط و رفت وآمد به اوکراین را دولتمردان انگلیس داشته اند.

آیا لازم نیست، لندن بعد از ۴۰۰ سال شرارت در دنیا، سرجای خودش نشانده شود!؟ قطعاً بدون شرارت های لندن، دنیا جای بهتری برای زندگی خواهد بود.