بایگانی‌ها فارسی در اردبیل - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
زبان مردم اردبیل در زمان صفویه؛ با تاملی بر فرمان شاه تهماسب به والی اردبیل ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

زبان مردم اردبیل در زمان صفویه؛ با تاملی بر فرمان شاه تهماسب به والی اردبیل

گروه فرهنگ و ادب: شاه تهماسب در کتیبه‌ای به زبان فارسی دستورات خود را به حاکم وقت اردبیل نوشته است. یک دستور سلطنتی برای عموم مردم و در یک مکان عمومی که برای صفویان مقدس بوده است، نشان می‌دهد که مردم اردبیل دستکم تا زمان شاه تهماسب به زبان فارسی تسلط داشته و بدین زبان مکالمه می‌کردند.

زبان مردم اردبیل در زمان صفویه؛ با تاملی بر فرمان شاه تهماسب به والی اردبیل ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

زبان مردم اردبیل در زمان صفویه؛ با تاملی بر فرمان شاه تهماسب به والی اردبیل

گروه فرهنگ و ادب: شاه تهماسب در کتیبه‌ای به زبان فارسی دستورات خود را به حاکم وقت اردبیل نوشته است. یک دستور سلطنتی برای عموم مردم و در یک مکان عمومی که برای صفویان مقدس بوده است، نشان می‌دهد که مردم اردبیل دستکم تا زمان شاه تهماسب به زبان فارسی تسلط داشته و بدین زبان مکالمه می‌کردند.