بایگانی‌ها شیون - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
«شـــیون شـــهریور» ۰۵ شهریور ۱۴۰۲
بررسی «شهریار و ایرانیت» در گروه فرهنگ و ادب آذرپژوه:

«شـــیون شـــهریور»

گروه فرهنگ و ادب/شهریار گرچه دوره ای کوتاه کنج عزلت گزیده بود لیکن هیچ گاه بی توجه به تحولات سیاسی اجتماعی اطراف خود نبود. و فعالانه نظراتش را در خصوص تحولات ایران ابراز کرده است.