بایگانی‌ها سبک هندی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
صائب؛ شاعری تبریزی آرمیده در اصفهان ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
گروه فرهنگ و ادب آذرپژوه بررسی می‌کند:

صائب؛ شاعری تبریزی آرمیده در اصفهان

گروه فرهنگ و ادب: اشعار صائب تبریزی‌ غالباً درباره‌ی فلسفه، عشق و عرفان است که به زیور نازکی خیال و اندیشه، لطافت مضمون و معانی نو آراسته است. (زرین کوب، 1374: 307-299) از مشهورترین شاخصه‌‌های شعر صائب می‌توان به استفاده از اسلوب معادله و تک بیت های بی نظیر او اشاره کرد: