بایگانی‌ها سازمان‌های نژادپرستی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
تاملی بر شکل‌گیری و فعالیت سازمان « گرگ های خاکستری» ۱۹ شهریور ۱۴۰۲
آذرپژوه بررسی می‌کند:

تاملی بر شکل‌گیری و فعالیت سازمان « گرگ های خاکستری»

گروه سیاست: گرگ‌های‌خاکستری سه شعار اصلی خود را؛ 1-قلمرو ترک‌ها نه ترکیه و نه ترکستان بلکه امپراطوری بزرگ و جاویدان توران است، 2-هدف ما اتحاد صد میلیون ترک در یک ملت واحد است و 3-همه چیز از آن ترک‌ها و برای برتری ترک‌هاست، برمی‌شمارند.