بایگانی‌ها دموکراتیک - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
«فدرالیسم» نسخه‌ی مطلوبی برای «ایران» نیست! ۱۹ مهر ۱۴۰۲

«فدرالیسم» نسخه‌ی مطلوبی برای «ایران» نیست!

گروه سیاسی: عده‌ای از عناصر واگرا که در تحریف و ایجاد کینه در میان ایرانیان ید طولایی دارند، ستم حکومت‌ها بر همه ایرانیان را تبدیل به ستم یک قوم خودساخته به نام فارس بر دیگر اقوام ایرانی کرده اند تا با وارونه جلوه دادن شیوه فدرالیسم بر اساس واحدهای قومی، به اهداف خود برسند.