بایگانی‌ها تاریخ‌سازی در جمهوری آذربایجان - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
نگاهی به سیر تحول تاریخ‌سازی در جمهوری آذربایجان ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

نگاهی به سیر تحول تاریخ‌سازی در جمهوری آذربایجان

در مقاله حاضر، تاریخ نگاری در جمهوری آذربایجان بررسی شده و در نهایت به این نتیجه رسیده که به سبب نداشتن پشتوانه تاریخی دیرینه و سابقه‌ی اندک تاسیس حکومت، مورخان این کشور به تحریف تاریخ و یا در حقیقت به «تاریخ سازی» دست زده‌اند!