بایگانی‌ها امنیت شغلی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
بیشتر کارگران استان امنیت شغلی ندارند! ۲۶ مهر ۱۴۰۲

بیشتر کارگران استان امنیت شغلی ندارند!

گروه اقتصاد:کارگران فصلی در این میان وضعیت مبهم‌تری دارند. آنها هیچ گونه امنیت شغلی ندارند. و نبود کار ثابت باعث شده است تا این کارگران هر روز با دستمزدی اندک به شغل‌های مختلفی بپردازند.