گروه جامعه: یکی از حیاتی‌ترین مسائل در تعیین سرنوشت هر کشوری، مساله انتخابات آن کشور است، به طوری که این بُعد چنان مهم است که دیگر ابعاد کشور را قبل و بعد از آن تحت تاثیر قرار می دهد.

گروه جامعه/ رقیه غلامی: یکی از حیاتی‌ترین مسائل در تعیین سرنوشت هر کشوری، مساله انتخابات آن کشور است، به طوری که این بُعد چنان مهم است که دیگر ابعاد کشور را قبل و بعد از آن تحت تاثیر قرار می دهد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز همچون سایر کشورهای دموکراتیک، مساله انتخابات از مهم‌ترین رویدادها به شمار می‌رود چنان که اهمیت آن در غرب و شرق و اروپا در قالب شیطنت شبکه‌ها و رسانه‌های مختلف و با برنامه‌های گوناگون به وضوح دیده می‌شود. وجود انتخابات در ایران برای نظام سلطه و کشورهای تحت نفوذ آن یکی از مباحث مهم و مطرح برای بحث‌های چالش برانگیز، حاشیه‌ساز و ایجاد شبهه و شائبه است، رویدادی که از آغاز انقلاب تاکنون دهها بار تجربه شده است.
نظام سلطه با پیروزی انقلاب اسلامی که نتوانست به اهداف خود در ایران دست یابد با ترفندهای مختلف در صدد براندازی نظام جمهوری اسلامی و مقابله با آن برخواست تا جایی که در برگزاری بحث مهمی چون انتخابات تا به امروز سعی در تحریف افکار عمومی کرده و برای رسیدن به این مقصد شوم خود مباحث گوناگونی چون بحث انتخابات سالم و انتخابات آزاد را مطرح می کند.
اما یکی از نکات حایز اهمیت و کلیدی انقلاب اسلامی در این امر مهم این است که مردم ایران هرگز دخالت بیگانگان را برنتافتند و برای مقابله با آن از عزیزترین دارایی خود که جانشان است گذشته اند تا مبادا خللی در خواسته و نظرشان ایجاد شود و نظام جمهوری اسلامی ایران از چنین پشتوانه مهم و محکمی برخوردار است.
ملتی که با گذشت چند دهه از انقلاب اسلامی هرچند هنوز شاهد برخی کاستی ها در کشور هستند اما با آگاهی و بصیرت خود بر این باورند که کسی نمی تواند مانع عزم و اراده آنها شود و خوب تشخیص می دهند چه کسی فرد اصلح است و اگر گروه هایی در چنین بازه زمانی خود را طرفدار و نماینده آنها می دانند و سنگ مردم را به سینه می زنند حرف هایشان چه رنگ و بویی دارد.

  • نویسنده : رقیه غلامی
  • منبع خبر : آذرپژوه