«تحولِ زبان آذربایجان در گذرِ زمان» نوشته‌ی پژوهنده‌ی آذربایجانی، دکتر عباس جوادی است. وی در این کتاب به صد پرسشِ همگانی درباره‌ی تاریخ و فرهنگ و زبانِ آذربایجان پاسخ داده است.

گروه فرهنگ و ادب: «تحولِ زبان آذربایجان در گذرِ زمان» نوشته‌ی پژوهنده‌ی آذربایجانی، دکتر عباس جوادی است. جوادی در تبریز زاده شد و پس از دانش‌آموختگی از دبیرستانِ فردوسیِ تبریز و دانشکده‌ی زبان، تاریخ و جغرافیای دانشگاهِ آنکارا، دکترای خود را در رشته‌های زبانشناسی، خاورشناسی و زبان و ادبِ آلمانی از دانشگاهِ کلن گرفت. از کارهای وی می‌توان «واجشناسیِ زبانِ فارسی»، «ایران و آذربایجان در بسترِ تاریخ و زبان» و گردانشِ گزیده‌ای از چامه‌های فروغ فرخزاد و داستان‌های صمد بهرنگی به ترکی را نام برد.

دکتر جوادی در کتاب «تحولِ زبانِ آذربایجان در گذرِ زمان» به صد پرسشِ همگانی درباره‌ی تاریخ و فرهنگ و زبانِ آذربایجان پاسخ داده است. فهرستِ این کار چنین است:

۱- جغرافیای تاریخی و نامِ آذربایجان

۲- زبان آذربایجان پیش از مادها

۳- زبان آذربایجان از مادها تا اسکندر

۴- زبان آذربایجان از اسکندر تا اسلام

۵- زبانِ آذربایجان از اسلام تا سلجوقیان

۶- زبان آذربایجان از سلجوقیان تا صفویان

۷- پهلوی، فهلوی، فهلویات

۸- ترکی‌شدن زبانِ آذربایجان

۹- نفوذ و گسترشِ ترکی

۱۰- ترکی در دوره‌ی صفویان

۱۱- ترکیِ آذری پس از صفویان

۱۲- زبانِ آذربایجان از آخوندزاده تا رشدیه

۱۳- زبانِ آذربایجان از مشروطه تا رضاشاه

۱۴- زبانِ آذربایجان در دوره‌ی رضاشاه

۱۵- زبانِ آذربایجان از اشغالِ شوروی تا پایانِ حکومتِ فرقه

۱۶- زبانِ آذربایجان تا پایانِ قرنِ بیستم

۱۷- وضعِ کنونیِ زبان در آذربایجان

۱۸- آینده‌ی زبان در آذربایجان

۱۹ پیوست: بیست‌ودو مقاله

۱۹.۱ ایران و توران

۱۹.۲ دوزبانگیِ آذربایجانیان

۱۹.۳ مقامِ فارسی و ترکی در ایران و روم

۱۹.۴ نامگذاریِ ترکیِ آذری

۱۹.۵ فرقهای ترکیِ آذری و ترکیه

۱۹.۶ ترکی و «ترکی»های دیگر

۱۹.۷ تاثیرِ فارسی بر ترکی

۱۹.۸ تاثیرِ ترکی بر فارسی

۱۹.۹ ترکی به عنوانِ زبانی التصاقی

۱۹.۱۰ فاروق سومر: تاریخِ ترک‌زبان شدنِ آذربایجان

۱۹.۱۱ صفوه‌الصفا و زبانِ باستان آذربایجان

۱۹.۱۲ جاینامهای آذربایجان

۱۹.۱۳ ترک بدون تات نباشد

۱۹.۱۴ ادبیاتِ تصوفی و مذهبی آذربایجان

۱۹.۱۵ درباره‌ی الفباهای فارسی و ترکی

۱۹.۱۶ ضعف و قوتِ الفباهای فارسی و لاتین

۱۹.۱۷ هرج‌ومرج در نگارشِ ترکیِ آذری ایران

۱۹.۱۸ تغییرِ الفبای ترکی در باکو

۱۹.۱۹ ما بلد نیستیم نثرِ ترکی بنویسیم

۱۹.۲۰ تحصیل به زبانِ مادری «حقِ مسلمِ» هر کس است؟

۱۹.۲۱ تحصیلِ زبانِ مادری، شعار و واقعیت

  • نویسنده : گروه فرهنگ و ادب آذرپژوه
  • منبع خبر : آذرپژوه