بایگانی‌ها قانون اساسی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
بررسی بایدها و نبایدهای اصل ۱۵ قانون اساسی ۰۷ شهریور ۱۴۰۲
آذرپژوه بررسی می‌کند:

بررسی بایدها و نبایدهای اصل ۱۵ قانون اساسی

گروه فرهنگ و ادب:اصل 15 قانون اساسی می گوید: «زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است‌. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس‌، در كنار زبان ‌فارسي آزاد است‌.»