بایگانی‌ها فن‌آوری‌ - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
توجه به نقش فن‌آوری‌های نوین در جامعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲

توجه به نقش فن‌آوری‌های نوین در جامعه

گروه جامعه/در باب ورود این فنآوری به آموزش و پرورشکشور که قطعا نیازمند توجه و دقت بیشتری است نیز باید یکسری مسائل رادر نظر بگیریم که از آن جمله میتوان به بررسی ظرفیتهای موجود، ضرورتهای اجرا، بازخوردها و نتایج و... اشاره کرد.