بایگانی‌ها صبری بدرالدین - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
تاملی بر «استراتژی ختنه»ی «صبری بدرالدین» ۲۷ دی ۱۴۰۲
بررسی یکی از مهمترین استراتژی‌های پان‌ترکیسم در گروه سیاست آذرپژوه:

تاملی بر «استراتژی ختنه»ی «صبری بدرالدین»

گروه سیاست: صبری بدرالدین را می‌توان مهم‌ترین ایدئولوگ جریان پان‌ترکیستی دانست. او در یکی از مقالات بسیار مهم خود ضمن نگاهی به گذشته پان‌ترکیسم، می‌گوید که تا سال ۱۹۹۱ (فروپاشی شوروی)، پان‌ترکیسم تنها به عنوان یک ایدئولوژی وجود داشت اما پس از آن، اقدام‌های عملی برای آغاز مرحله نهادی جنبش پان‌ترکیسم آغاز شد