بایگانی‌ها شعر فارسی در آذربایجان - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
رباعی‌هایی از ۲۴ شاعر نوشناخته‌ی آذربایجانی ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

رباعی‌هایی از ۲۴ شاعر نوشناخته‌ی آذربایجانی

یکی از تقسیمات سبک ادبی بر اساس محدوده جغرافیایی شکل می‌گیرد، مثل سبک خراسانی، سبک عراقی و البته سبک آذربایجانی. پدید آورنده‌ی اصلی سبک آذربایجانی را ابوالعلاءگنجوی می‌دانند. بعد از ابوالعلاء دو شاگردش خاقانی و فلکی و همچنین شاگرد خاقانی یعنی مجیرالدین بیلقانی در حوزه شروان و نظامی گنجوی در حوزه گنجه، رونق و اعتباری خاص به سبک ابوالعلاد دادند