بایگانی‌ها رویتر - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
امتیازاتی که در دوره‌ی قاجار به کشورهای خارجی واگذار شده است! ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
گروه سیاسی آذرپژوه بررسی می‌کند:

امتیازاتی که در دوره‌ی قاجار به کشورهای خارجی واگذار شده است!

گروه تاریخ: در عهد قاجار برای نخستین بار موضوع دادن امتیاز به کشورهای خارجی مطرح شد. در این میان دو کشور روس و انگلیس بیشترین سهم را در انعقاد قراردادها و اخذ امتیاز به دست آورده‌اند.