بایگانی‌ها حسان العجم - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
اثرپذیری خاقانی شروانی از شاهنامه‌ی فردوسی ۲۶ اسفند ۱۴۰۲
گروه فرهنگ و ادب آذرپژوه بررسی می‌کند:

اثرپذیری خاقانی شروانی از شاهنامه‌ی فردوسی

گروه فرهنگ و ادب: از موارد قابل توجه در مورد خاقانی شروانی لقب اوست «حسان العجم».  این لقب را عموی خاقانی، کافی الدین عمر به وی داد( Sultanov, 2004: 4). و دلیل آن این بود که در مدیح حضرت رسول (ص ) مانند حسان بن ثابت قصاید بسیار دارد.