بایگانی‌ها جریانات قومی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
تاملی بر حضور جریانات قومی در عرصۀ ورزش آذربایجان ۱۱ بهمن ۱۳۹۹

تاملی بر حضور جریانات قومی در عرصۀ ورزش آذربایجان

جریان واگرای آذربایجان نیز در راستای عمق بخشیدن به فعالیت‏های خود، از فضای ورزش به عنوان ابزاری جهت نیل به اهداف واگرایی استفاده کرده است.