بایگانی‌ها جامعه - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
توجه به نقش فن‌آوری‌های نوین در جامعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲

توجه به نقش فن‌آوری‌های نوین در جامعه

گروه جامعه/در باب ورود این فنآوری به آموزش و پرورشکشور که قطعا نیازمند توجه و دقت بیشتری است نیز باید یکسری مسائل رادر نظر بگیریم که از آن جمله میتوان به بررسی ظرفیتهای موجود، ضرورتهای اجرا، بازخوردها و نتایج و... اشاره کرد.

آمـوزش؛ نياز «جـامعه‌ي پـويا» ۱۷ تیر ۱۴۰۲

آمـوزش؛ نياز «جـامعه‌ي پـويا»

پيشرفت هر جامعه‌اي بستگي به ميزان جديت، کارآيي و دانش افراد خود و به همين مقدار عقب‌ماندگي و افول آن نيز در گرو جهالت و عافيت‌طلبي آنها مي باشد.