بایگانی‌ها اقوام ایرانی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
نقش مهم همه‌ی اقوام ایرانی در ساختن هویت ملی ۲۵ مرداد ۱۴۰۲

نقش مهم همه‌ی اقوام ایرانی در ساختن هویت ملی

گروه سیاست: هویت ایرانی سهیم بودن مردم سراسر این کشور کهن در آن است. در فرهنگ و هویت ایرانی، آذربایجان همچون سایر نواحی ایران نقش و جایگاهی مهم دارد.