بایگانی‌ها اردوغانپان ترکیسم - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
نگاهی بر راهبرد سه وجهی دولت ترکیه در قبال بحران اکراین ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

نگاهی بر راهبرد سه وجهی دولت ترکیه در قبال بحران اکراین

در بحران میان روسیه و اکراین کشورهایی وجود دارند که برای آنها، قرار گرفتن در یک طرف این بحران، آسان نیست. مورد ترکیه مصداق بارز این ادعا است. با توجه به همسایگی این کشور در منطقه دریای سیاه، وابستگی در واردات مواد خام و محصولات غذایی و برخورداری از روابط نزدیک با هر دو طرف منازعه، تخمین این واقعیت که بحران اوکراین، دولت ترکیه را در تنگنا قرار خواهد داد، چندان دشوار نبود.