شاعر -آذربایجانی - جمهوری آذربایجان - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری | آذرپژوه – وب سایت تحلیلی خبری
جستجوی نام واقعی « جمهوری آذربایجان» در اشعار شاعران آذربایجانی
شناسه خبر : 2585 | تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۰:۰۲ |

ﻗﻄﺮان تبریزی ﺷﺎﻋﺮ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ هجری ﻗﻤﺮی درباره منطقه ارّان چنین سروده است:
ﺑــﺮاﺑــﺮ ﺷــﻪ ﺁران ﺷـﺪﻧـﺪ ﭼﻮن کــوهی
ﮐﻪ ﺑﯽ دلـیل ﻧـﺪاﻧـﺪ در ﺁن ﺷـﺪن شیـطان
همچو ارﻣﻦ ﮔﺸﺖ خواهد ﻧﻌﻤﺖ ﺳﻨﮕﯽ ترا
همچو ﺁران ﮔﺸﺖ خواهد ﻣﻠﮏ ﺷﺮوان ترا
و در جایی دیگر می‌سراید:
ز ﺑـﻬﺮ خـدمـتش ﺁورد ﺷـــﻬﺮﻳﺎر آران
ﺳـﭙﺎﻩ خویـش ﺑـﺮای ﻧﺒـﺮد ﺑـﺴﺘﻪ کـمر
خبر دهند ﮐﻪ ﭼﻮن او رود ﺑﻪ حرب عدو
ﺑﺮد ﺑـﻪ لشگرش اﻧﺪر ﺷﻪ ﺁران و خزر

ثبت دیدگاه

گالری تصاویر مشابه