گروه فرهنگ و ادب: زبان آذری رایج در باکو و سایر شهرهای آذری نشین در شمال ارس تا قبل از دهه ۱۹۲۰ و آغاز «پاکسازی زبان» یا «ترکی سازی» آذری در جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی، مشابه زبان آذری رایج در ایران و بسیار سلیس و مفهوم و عاری از لغات اجنبی نامفهوم و سخت تلفظ بوده است

گروه فرهنگ و ادب: از آغاز به اصطلاح «پاکسازی» اجباری و البته نافرجام و بیهوده زبان آذری در جمهوری آذربایجان از کلمات مشترک با زبان های فارسی و عربی و تغییر نام آن به «زبان آذربایجانی» یا «ترکی آذربایجانی» در دهه ۱۹۲۰ تاکنون، بدترین و مهلک ترین دوره «پاکسازی» برای این زبان، برهه‌ی کنونی است که زبان آذری باکویی نه تنها مجبور به تداوم حرکت «پاکسازی دوره کمونیسم» است، بلکه به شدت هدف هجمه و مورد تجاوز «ترکی استانبولی» و کلمات و مفاهیم نامفهوم وارداتی از زبان های اروپایی است!!
آش توسعه‌ی «زبان آذربایجانی» ( آذری باکویی) در دوره کنونی جمهوری آذربایجان به قدری شور شده است که حتی متولیان پاسداشت «زبان آذربایجانی»، خود نیز به ستوه آمده اند!! چرا که بخصوص در حوزه قانون گذاری و تولید محتوای علمی، زبانی شکل گرفته است که نه تنها برای مردم عادی جمهوری آذربایجان، بلکه حتی برای خود قانون گذاران و نمایندگان مجلس این جمهوری و دانشجویان و اساتید دانشگاه ها و پژوهشگران جمهوری آذربایجان نیز نامفهوم و غیرقابل درک است!
گفتنی است، زبان آذری رایج در باکو و سایر شهرهای آذری نشین در شمال ارس تا قبل از دهه ۱۹۲۰ و آغاز «پاکسازی زبان» یا «ترکی سازی» آذری در جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی، مشابه زبان آذری رایج در ایران و بسیار سلیس و مفهوم و عاری از لغات اجنبی نامفهوم و سخت تلفظ بوده است!! اما، با ترکی سازی زبان در جمهوری آذربایجان و نیز با تغییرات مکرر الفباء اکنون مردم این جمهوری از خواندن و درک متون و اسناد و کتاب های دوره قبل از «پاکسازی زبان» محرومند و «پاکسازی زبان» در این جامعه به تغییر هویتی و بعضا نابودی هویتی انجامیده است!!
در سال‌های اخیر، جریان های پان ترکیستی و به اصطلاح هویت خواه ترکی و آذربایجانی (دروغین) در ایران نیز به دنبال ایجاد تغییرات هویتی مشابه در جامعه آذری زبانان ایران هستند که این مقاصد شوم را تحت پوشش حراست از زبان مادری پیگیری می کنند!! و بعضا در نهادهای دولتی و دانشگاهی ایران نیز نفوذ کرده‌اند!!

  • نویسنده : گروه فرهنگ و ادب آذرپژوه
  • منبع خبر : آذرپژوه