آذرپژوه به همت شماری از جوانان دیروز که دیگر پا به سن گذاشته‌اند و تعدادی از جوانان امروز که شور و شوق ایرانخواهی و آذربایجان‌دوستی در آنان موج می‌زند، اداره خواهد شد. این گروه با اشتیاق تمام منتظر نظرات کارشناسانه و دلسوزانه مخاطبان فهیم خود است.